زمانی که یک مجموعه ی حقوقی در هرنوع قالبی راه اندازی می شود،برای بستن قراردادهای دولتی و در بعضی موارد (قرارداد های خصوصی) احتیاج به اخذ کداقتصادی از سازمان اموراقتصادی ودارایی را دارد.
کداقتصادی شماره ای است سازمان اموراقتصادی و دارایی به اشخاص یا شرکت هایی که به آن مرکز درخواست می دهند ارائه می دهد اما باور این که با گرفتن کداقتصادی ملزم به پرداخت مالیات هستید غلط است.یک شخص حقوقی زمانی ملزم به پرداخت مالیات می شود که فاکتوری مبنی بر کارکرد آن شرکت ویا رونوشتی از قرارداد آن شرکت به دارایی ارجاع شود.
توجه کنید که مالیات بردرامد و سود محاسبه می شود و نه برحسب میزان مجموع کلیه قراردادها؛در اینجاست که ارائه هزینه های رسمی شما به دارایی حائز اهمیت می شود و هزینه هایی که باید از مبلغ درامدناخالص کسر شود تاارائه سودخالص محاسبه شود.
واحد مالیاتی شما زمانی هزینه های شمارا می پذیرد که آن هارا دردفاتر قانونی خود وارد کرده باشید ،از این جهت پلمپ دفاتر شما (دفترکل و دفتر روزنامه) حائز اهمت می باشد.

* دفاتر شما باید یکسال قبل از سال مالی شما پلمپ شود.

این دفاتر در هرسال مالی و به انتخاب شما می تواند 50 ، 100 و یا 200 برگ باشند که به تعداد فاکتورهای شما درآن سال مالی متغیر است.
هر شرکتی موظف است که تیر ماه هرسال اظهار نامه مالیاتی خودرا به دارایی ارائه دهد این فرصت معمولا از 1 تا 31 تیرماه هرسال می باشد.شرکت هایی که حتی کارکردی ندارند بهتر است که اظهارنامه اصطلاحا سفید و بدون ثبت هیچ موردی به دارایی ارائه دهند.
اگرشرکتی موارد قانونی اعم از پلمپ دفاتر و رد اظهارنامه مالیاتی را درهرسال انجام ندهد،درصورتی که هیچ فاکوری ازآن شرکت به دارایی نرفته باشد و کارکرد شرکت مذکور به دارایی محرز نشود دچارمشکل خاصی دررابطه بابحث مالیاتی نخواهد شد ولی بهتر آن است که موارد اظهارنامه صفر و پلمپ دفاتر انجام شود ولی اگر برای دارایی محرز شود که شرکت مذکور فعالیت اقتصادی داشته است ولی آن را به دارایی اظهار نکرده است،ممیزی می تواند دارایی آن شرکت را به صورت علی الراس محاسبه کند بدین معنا که دارایی می تواند بدون در نظر گرفتن هزینه ها و قراردادهای شما با مدنظرقراردادن مالیات شرکت های مشابه، شما را موظف به پرداخت مالیاتی که برای شما در نظر گرفته اند نماید.

سال مالی چیست ؟
شروع هرسال شمسی تا پایان همان سال را سال مالی محاسبه می کنند. و شما در تیرماه هرسال عملکرد سال گذشته خودرا به دارایی اظهار می کنید،همچنین لازم به ذکر است که تا زمانی فاکتور و یا قراردادی ازشما به دارایی ارائه نشده باشد اظهارنامه شما می تواند صفر رد شود.

مدارک مورد نیاز جهت اخذ کد اقتصادی حقوقی از سازمان اموراقتصادی و دارایی
– کپی کلیه مدارک ثبتی شرکت اعم از اساسنامه ، اظهارنامه ، آگهی تاسیس ، روزنامه رسمی ،آخرین تغییرات و روزنامه رسمی
-نمونه گواهی امضا محضری هیئت مدیره شرکت
-قولنامه رسمی از آدرس ثبتی محل دفتر شرکت
-کپی شناسنامه،کارت ملی و کارت پایان خدمت/کارت معافیت از خدمت اعضای هیئت مدیره
-تکمیل دفترچه مخصوص مودیان مالیاتی
-تاییدیه کد پستی از آدرس محل شرکت

http://rahgoshayebartar.com/?p=849

پیام بگذارید