برای ثبت طرح صنعتی از اداره ذیربط “اداره مالکیت صنعتی و یا معنوی” مراحلی را که در ادامه گفته خواهد شد باید انجام دهید.
– روال قانونی ثبت یک طرح صنعتی به این صورت است که مانند ثبت برند و اختراع شما یک اظهارنامه به عنوان در خواست از طریق سایت اداره /قسمت طرح صنعتی ارسال می کنید و به همراه مدارک متقاضی ،تصویر سه بعدی نمونه طرح صنعتی و مدارک متقاضی بعد از بررسی های اولیه توسط کارشناسان اداره و در صورت تایید طرح شما ، مدارک را به صورت فیزیکی برای تشکیل پرونده به اداره ارجاع می دهید و پس از درج در روزنامه رسمی و ارجاع آن به اداره ،مراحل صدور شماره ثبت و سند مالکیت انجام می شود به طور مثال موارد : قالب انواع لیوان، بسته بندی تخم مرغ ، نوع طرح های مختلف اسباب بازی ، بسته بندی لیوان های آبمیوه و بطری های آب معدنی مواردی هستند که می توانند در قالب طرح صنعتی ثبت شوند.

پیام بگذارید