برای ثبت نام تجاری مورد نظر خود نیاز دارید که لیست کامل کالاهای موجود در 45 طبقه ی سامانه ی “مالیت معنوی” در دسترس شما باشد و چون رسیدن به این مهم از طریق سامانه ی مالکیت معنوی کار دشواری است؛
تیم مشاوره اقتصادی رهگشای برتر برای ارائه خدمات بهتر به شماکاربران، تمامی کالاهای موجود در 45 طبقه ی سامانه ی مرکز مالکیت معنوی را برای دانلود و یا مشاهده آن قرار داده است.


طبقه اول برند
طبقه دوم برند
طبقه سوم برند
طبقه چهارم برند
طبقه پنجم برند
طبقه ششم برند
طبقه هفتم برند
طبقه هشتم برند
طبقه نهم برند
طبقه دهم برند
طبقه یازدهم برند
طبقه دوازدهم برند
طبقه سیزدهم برند
طبقه چهاردهم برند
طبقه پانزدهم برند
طبقه شانزدهم برند
طبقه هفدهم برند
طبقه هجدهم برند
طبقه نوزدهم برند
طبقه بیستم برند
طبقه بیست و یک برند
طبقه بیست و دو برند
طبقه بیست و سه برند
طبقه بیست و چهار برند
طبقه بیست و پنجم برند
طبقه بیست و ششم برند
طبقه بیست و هفت برند
طبقه بیست و هشت برند
طبقه بیست و نه برند
طبقه سی برند
طبقه سی و یک برند
طبقه سی و دو برند
طبقه سی و سه برند
طبقه سی و چهار برند
طبقه سی و پنج برند
طبقه سی و شش برند
طبقه سی و هفت برند
طبقه سی و هشت برند
طبقه سی و نه برند
طبقه چهل برند
طبقه چهل و یک برند
طبقه چهل و دو برند
طبقه چهل وسه برند
طبقه چهل و چهار برند
طبقه چهل و پنج برند

پیام بگذارید