کارت بازرگانی که از اتاق بازرگانی-صنایع معادن و کشاورزی هر استان اخذ می شود،مجوز صادرات و واردات برای بازرگانان و تجار است.کارت بازرگانی می تواند هم حقیقی باشد هم حقوقی به این معنی که هم یک شرکت می تواند متقاضی دریافت آن باشد هم یک شخص حقیقی.
مدت اعتبار کارت بازرگانی برای همه ی متقاضیان دریافت آن به استثناء تولید کنندگانی که دارای پروانه بهره برداری می باشند 1 سال می باشد و اعتبار آن برای تولید کنندگانی که دارای پروانه بهره برداری  می باشند 5 سال است.
برای اخذ کارت بازرگانی ملزم به شرکت در چند جلسه کلاس  هستید که این کلاس ها در انتهای مراحل اخذکارت بازرگانی ازطرف واحد آموزش اتاق بازرگانی برگزار می شود.
(دارندگان مدرک کارشناسی بازرگانی معاف از شرکت در کلاس ها می باشند.)
-مدارک لازم جهت اخذ کارت بازرگانی (اشخاص حقیقی):شناسنامه -کارت ملی-کارت پایان خدمت[به استثناء متولدین دهه 30 شمسی] یک قطعه عکس پرسنلی-مدرک تحصیلی حداقل دیپلم [به استثناء افرادی که پروانه کسب دارند]-قولنامه هولوگرام دار و یا سند محل دفتر به نام متقاضی-گواهی عدم سوء پیشینه-کداقتصادی-اخذاظهارنامه کارت بازرگانی(ازاداره ثبت شرکت ها)-تکمیل فرم های مربوط به اتاق بازرگانی که شامل گواهی امضای محضری-تاید حساب بانکی شرکت و تعهدنامه عدم پولشویی می باشد
-مدارک لازم جهت اخذ کارت بازرگانی (اشخاص حقوقی):کلیه مدارک ثبتی (اساسنامه-اظهارنامه-آگهی تاسیس-روزنامه رسمی-آخرین تغییرات و روزنامه رسمی)-مدارک شناسایی مدیر عامل (شناسنامه-کارت ملی-پایان خدمت-مدرک تحصیلی حداقل دیپلم- یک قطعه عکس پرسنلی-گواهی عدم سوء پیشینه )-قولنامه رسمی هولوگرام دار از آدرس ثبتی محل شرکت-کداقتصادی شرکت-اخذ اظهارنامه کارت بازرگانی (ازاداره ثبت شرکت ها)-تکمیل فرم های مربوط به اتاق بازرگانی که شامل گواهی امضای محضری-تاید حساب بانکی شرکت و تعهدنامه عدم پولشویی می باشد.