هر شخص غیر ایرانی طی شرایطی می تواند در ایران اقامت بگیرد که این اقامت معمولا 1 ساله و یا 3 ساله است.
-1 ساله از طریق تاسیس شرکت و اخذپروانه کار و روادید F خواهد بود.
-3 ساله از طریق سرمایه گزاری است که معمولا این سرمایه گزاری براساس نوسانات نرخ ارز متغیر خواهد بود که در حال حاضر این مبلغ 250 هزار دلار می باشد.